Vande Mataram (Anand Math)

Sargam for patriotic song Vande Mataram (Anand Math) faster version

Vande mataram…. Vande mataram
.D.D nnn .D.D. D.D.D.D.

Vande mataram…. Vande mataram
.D.D RRR .D.D. D.D.D.D

Ma aa… aa aa aa …. aa aa aa …..
D’ R… S’N’D’… P’D’S’…
NDPM.. DPMG… PMGR… SRSR SND…
DD SS RR G

Sujalam | suphalam | malayaj | shitlam,
MMM~G | GRR~S | SRMG | RSD

shasya | shyamalam | mataram | vande e (2)
D’D’ | PMG | P’MG | R .D | D’…

ma….taram
D’nD’… D’nD’… D’nD’ D’nD’ D’n{D’PMGRSD}

Vande mataram, vande mataram…
.D.D nnn .D.D. D.D.D.D.
.D.D RRR .D.D. D.D.D.D

Ma aa… aa aa aa …. aa aa aa …..
D’ R… S’N’D’… P’D’S’…
NDPM.. DPMG… PMGR… SRSR SND…
.D.D SS RR G

Shubhra | jyotsna | pulakit | yaminim,
SS | RR(GM) | GR RR | RR.D

phulla | kusumita | drumadala |shobhinim
SS | RRR(GM) | GR RR | RR.D

Aa…..
P’D’… P’M’P’… P’D’… P’M’P’

(Shubhra jyotsna pulakit yaminim,
phulla kusumita drumadalashobhinim)

Suhasinim | sumadhura | bhashhinim
RRGP | GMDP | GMD

sukhadam | varadam
DNN~S~D | DNN~S~D

ma….taram
D’nD’… D’nD’… D’nD’ D’nD’ D’n{D’PMGRSD}

Vande mataram, vande mataram…
.D.D nnn .D.D. D.D.D.D.
.D.D RRR .D.D. D.D.D.D

Sapta | koti | kantha
D’D’ | P’P’ | MR

kalakala | ninada | karle
MPDP | MRM | PMP

Dwisapta | koti | bhujaidhruta | karakarvale (2)
DN’N’ | N’N’ | DN’RSD | PD’D’D’D’

Abala | keno | ma | eto | bole
DDS | SR | R | GM | DMD

Bahubala | dharinim | namami | tarinim,
DS’S’S’ | SSS’ | DNN | NNN

ripudala | varinim | mataram,
PDDD | PMG | P…MG

vande ma……taram
R .DD’ D’nD’… D’nD’… D’nD’ D’nD’ D’n{D’PMGRSD}

Vande mataram, vande mataram…
.D.D nnn .D.D. D.D.D.D.
.D.D RRR .D.D. D.D.D.D

Liked it? Share it, please.

2 thoughts on “Vande Mataram (Anand Math)”

  1. Sir, Thanks for notations. If possible and at ur convenience please send notations for two songs for Harmonium. (1). Hum Dono Abhi no javo chod kar. (2). Maya. Jare Ud Jare Panchi Asha [email protected] Sent from my iPad

    >

    Reply

Leave a Comment

Share