Mor bhabona re ki haway

Sargam notations for Rabindra sangeet : Mor bhabonare ki haway matalo

Mor | bhabonare
.P D | S D SS

ki | haway | matalo | O..
R | S R | G S R | G P…M

Dole | mono | dole
G M | R G | S N

okarono | horoshe
.D .N .P.P | .D .N S

Hridoyo | gogone
.P .P~S S~.D | .D .DS R

sojolo | ghono | nobino | meghe
S R G | M R | S R G | MGR

Roshero | dhara | boroshe
S .N .D | S .N | .D .N .P

Mor | bhabonare ….

(2nd para):

Goponey | shoponey | chailo
S .N .D | S .N .D | .N~S S~R

Oporosho | ancholero
.P D N S | S G R S

nobo | nilima
S .N | .D .N .P

Urey | jai | badoler | ei | batashe
P M | G | S R G D | PM | G D P

Tar | chayamoyo
D N’ | D N’ S’ N’

elokesh | akashe
D’~N’ P~D | M P G~M R

She je | mono | mor | dilo | akule
.P R | S R | G M | G R | S .N .D

Jol | bheja | ketokir | dur | shubashey
.P.D | S R | G D P G |  G~R | S .N .P
Mor bhabonare ki haway matalo

Liked it? Share it, please.

Leave a Reply