Sargam (notations) for bhajan

Raghupati | Raghav | Raja | Ram
SS SS | S(r)S ND | NR S | RM~GM

Patita | Pavan | Sitaram
R gR | S ND | NG~R R~S

Sitaram, | Sitaram,
GGG {MGRS} | R MGM

Bhaj | Pyare | tu | Sitaram
RR | M P | (d)P | MGR R

Raghupati Raghav Raja Ram
SS SS | S(r)S ND | NR S | RM~GM

Patita Pavan Sitaram
R gR | S ND | NG~R R~S